...
m
Contact
Studios
Follow Us
   POLITIKA PRIVATNOSTI

Internet stranica babybear.hr se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Internetska stranica babybear.hr  u vlasništvu je trgovačkog društva Tara homemade d.o.o., Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka, OIB 33994645805

Podaci voditelja obrade osobnih podataka:

Naziv Prodavatelja: Tara homemade društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: Tara homemade d.o.o.

Sjedište: Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka

IBAN: HR0324020061100920553 otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3, Rijeka

OIB: 33994645805; VAT ID: HR3399464805

MB: 040402062

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti

Osnivač i član uprave: Sanja Tonković

Društvo je osnovano na Trgovačkom sudu u Rijeci  pod brojem Ri Tt-19/2133-2 od 02.04.2019

Telefon: + 385 (0) 91/ 600-69-22

Mail: [email protected]

(dalje: Tara homemade d.o.o../voditelj obrade)

1. Opće odredbe

U Tara homemade d.o.o.. poštujemo privatnost naših kupaca, naručitelja, korisnika naših usluga, onih koji se zanimaju za naše usluge/proizvode, kao i ostalih osoba čije osobne podatke primimo od Vas (dalje: ispitanika). Svi osobni podaci dobiveni od ispitanika služe za izvršenje ugovora, popravljanje odnosno poboljšanje kvaliteta naše ponude. Zaštita i sigurnost osobnih podataka koje su ispitanici dali je izuzetno bitna za nas. Zaštita osobnih podataka ispitanika za nas je obveza na koju obraćamo posebnu pozornost za vrijeme cijelog poslovnog procesa. Naši radnici i poslovni partneri obvezni su čuvati tajnost osobnih podataka, uz pridržavanje važećih propisa za zaštitu osobnih podataka osobito Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Podaci o privatnosti osobnih podataka ispitanika daju se sukladno navedenoj Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, radi čega Vas molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti jer sadrži važne informacije o tome koje podatke prikupljamo, za koje svrhe, koja prava imate u pogledu tih podataka i druge informacije o zaštiti osobnih podataka.

2. Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

Prilikom korištenja naše internetske stranice od strane ispitanika u svrhe upoznavanja s našom ponudom, prilikom narudžbe naših proizvoda, kao i prilikom uspostavljanja komunikacije ispitanika s nama putem e-mail-a, voditelj obrade prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika:

– identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, adresa,

– kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)

– bankovne podatke kao što su: sigurnosni kod bankovne kartice i sl.

– podatke o drugim osobama – podaci radi dostave na adresu drugih osoba i sl.

– računalni podaci kao što su: verzija korištenja mobilne aplikacije, OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze, cookies putem Google Analytics i sl.

– sadržaji Vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, kao i sve druge podatke koje nam pružite prije ili tijekom pružanja usluge, a koji su nužni za pružanje iste

Svrha obrade navedenih osobnih podataka je:

1. izvršenje usluge temeljem narudžbe ispitanika. Ispitanik sve osobne podatke voditelju obrade daje dobrovoljno. Ukoliko ispitanik ne pruži sve osobne podatke voditelju obrade koji su potrebni za izvršenje željene usluge istu nećemo biti u mogućnosti pružiti.

Voditelj obrade koristi osobne podatke ispitanika temeljem ugovorne pravne osnove (ugovor o djelu; kupoprodajni ugovor) vezano uz čl. 6. stavak 1. toč. a i b Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. izvršenje zakonskih obveza. Voditelj obrade je u obvezi dostavljati javnim tijelima osobne podatke ispitanika u mjeri u kojoj je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza, primjerice Ministarstvu financija i sl. Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. Voditelj obrade je u određenim slučajevima obvezan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Ovakva obrada može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, dakle, uslijed državnog nadzora i kontrole te zakonske dužnosti dostavljanja podataka.

Voditelj obrade koristi osobne podatke ispitanika temeljem izvršenja pravnih obveza vezano uz čl. 6. stavak 1. toč. c Opće uredbe o zaštiti podataka.

3. marketinške svrhe. Uz prethodnu suglasnost ispitanika voditelj obrade koristi osobne podatke istoga i za potrebe anketnih istraživanja vezanih za program proizvoda koje isti nudi, u marketinške svrhe radi budućeg oglašavanja proizvoda i usluga koje voditelj obrade ima u svojoj ponudi, te radi provođenja nagradnih igara.

3. Dostava osobnih podataka

Vi niste u obvezi dostaviti Vaše osobne podatke, no dostava istih je uglavnom obvezna radi izvršenja naših usluga radi čega Vas upozoravamo da bez dostave potrebnih podataka nije moguće pružiti traženu uslugu.

4. Izvori

Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi ispunjenja ugovora s Vama i svrha obrade navedenih u toč. 2 ove izjave, i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.

Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu korisnici naših usluga, prikupljamo ih na temelju podataka o istima koje ste nam Vi dostavili.

5. Primatelji osobnih podataka

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati radnici voditelja obrade zaduženi za proizvodnju, marketing, korisničku podršku i računovodstvo.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa, primjerice kurirskoj službi s kojima voditelj obrade ima zaključen ugovor.

Vanjski primatelji mogu biti:

– nadležna državna tijela

– pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade

– pružatelji drugih vrsta usluga kao npr. pakiranje, slanje i dostavu naručenih proizvoda

– pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade

– povezane osobe voditelja obrade

– financijske institucije i slično

– treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika

– ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja usluge.

U cilju osiguranja visoke razine dostupnosti naših proizvoda kupcima, korisnicima i drugim klijentima, surađujemo s pružateljima usluga i izvan područja Republike Hrvatske i Europske Unije. U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske i Europske unije, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, te redovito vršimo kontrolu osiguranja takve zaštite. U svakom trenutku od voditelja obrade možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i o poduzetim mjerama zaštite na gore navedenim kontaktnim podacima.

6. Rok pohrane

Voditelj obrade čuva knjigovodstvene isprave koje sadrže Vaše osobne podatke ispitanika koje obrađuje u slijedećim rokovima:

sve računajući od zadnjeg dana poslovne godine na koju se knjigovodstvena isprava odnosi.

Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije, čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare, ako posebnim propisom nisu propisani dulji rokovi.

Voditelj obrade prikupljene osobne podatke čuva kao tajne, te su svi radnici voditelj obrade u obvezi čuvati sve osobne podatke za koje saznanju u tijeku obavljanja poslova kao tajne.

7. Web kolačići

Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke. Više o kolačićima pogledajte na našoj izjavi o kolačićima.

8. Prava koja Vam pripadaju:

Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.

Pravo na ispravak – ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.

Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli. Međutim, potrebno je uzeti u obzir moguće postojanje drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka

– ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka

– ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni,

– ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi

voditelja obrade Vaše razloge

Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno čl. 6. st. 1. toč. f. Opće uredbe o zaštiti podatka.

Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvjestiti o razlozima eventualnog produljenja roka. Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nesumljiv način moći utvrditi Vaš identitet (osobni identifikacijski dokument)

9. Automatizirana obrada uključujući profiliranje

Prilikom pružanja naših usluga isključena je automatizirana obrada i profiliranje u smislu čl. 22 Opće uredbe o zaštiti podatka.

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja možete nas kontaktirati slijedećim putem:

Kontakt podaci voditelja obrade:

Sjedište: Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka
OIB: 33994645805
E-mail: [email protected]
WEB: https://babybear.hr

10. Obaviještavanje korisnika (ispitanika)

Radi obaviještavanja o uslugama i proizvodima, e-mail adresa ispitanika koristi se za samostalne marketinške svrhe sve do odjave ispitanik. Odjava je moguća u svakom trenutku i može se napraviti putem internetske adrese https://babybear.hr.

11. Sigurnosne mjere vezane za obradu podataka

Primjenom odgovarajućih opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera, voditelj obrade osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka i pruža odgovarajuću zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog ili namjernog manipuliranja s podacima, gubljenja podataka, uništenja ili oštećenja. Naši sigurnosni postupci se neprekidno kontroliraju i ažuriraju sukladno s tehnološkim razvojem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.